Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 73/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2015-10-02

Sygn. akt III RC 73/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2015r

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Agnieszka Kantczak-Makowska

Protokolant: Natalia Drzazga

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2015r. we Wrocławiu

sprawy z powództwa E. P. i M. P. (1)

przeciwko małoletniej M. P. (2) reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. P.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

I.  oddala powództwo E. P.;

II.  oddala powództwo M. P. (1);

III.  zasądza od powódki E. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 30 złotych tytułem opłaty sądowej i zalicza na jej poczet uiszczona opłatę;

IV.  zasądza od powoda M. P. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 90 złotych tytułem opłaty sądowej i zalicza na jej poczet uiszczoną opłatę;

V.  zasadza od powódki E. P. na rzecz małoletniej pozwanej kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

VI.  zasądza od powoda M. P. (1) na rzecz małoletniej pozwanej kwotę 600 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania;

Sygn. akt III RC 73/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 30.01.2015 r. powodowie E. P. i M. P. (1) wnieśli o uchylenie obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej M. P. (2).

W uzasadnieniu pozwu wskazali, że matka małoletniej pracuje, ojciec po wyjściu z zakładu karnego również. Małoletnia pobiera z MOPS alimenty od ojca. Stan zdrowia powódki znacznie się pogorszył po złamaniu kręgosłupa szyjnego, ponadto powódka cierpi na schorzenia kardiologiczne, choroby gastrologiczne. Również powód jest leczony z powodu nadciśnienia, cukrzycy, przepukliny. Koszty leczenia wynoszą ok. 250-300 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew pozwana za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika domagała się oddalenia powództwa w całości oraz zasądzenia od powodów na swoją rzecz kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego. W uzasadnieniu wskazała, że powodowie nie wykazali jak zmieniły się usprawiedliwione potrzeby uprawnionej oraz ich zarobkowe i majątkowe możliwości. Małoletnia uczęszcza do szkoły podstawowej, jej potrzeby rosną. Ojciec uchyla się od obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej. Matka pracuje i zarabia ok. 1.350 zł miesięcznie, alimenty pobiera z funduszu alimentacyjnego i nie stać jej na zaspokojenie wszystkich potrzeb małoletniej, które wynoszą ok. 1.359 zł miesięcznie. Powodowie uzyskują dochód w wysokości ok. 5.600 zł miesięcznie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia pozwana M. P. (2) ma 8 lat i pochodzi ze związku (...). Powodowie są dziadkami ojczystymi małoletniej pozwanej.

Wyrokiem z dnia 22.06.2010 r. wydanym w sprawie sygn. akt III RC 194/10 tut. Sąd zasądził od powódki alimenty na rzecz małoletniej pozwanej w kwocie po 50 zł miesięcznie, a od powoda – po 150 zł miesięcznie.

Na mocy ugody zawartej przed tut. Sądem z dnia 4.11.2010 r. w sprawie III RC 532/10 K. P. zobowiązał się łożyć na rzecz małoletniej alimenty w kwocie po 500 zł miesięcznie.

Wyrokiem z dnia 14.07.2014 r. w sprawie XIII RC 3121/13 Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozwiązał małżeństwo K. P. i A. P. przez rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią powierzył matce, ograniczając władzę rodzicielską ojca do ogólnego wglądu w wychowanie i wykształcenie małoletniej oraz do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka, w tym dotyczących miejsca pobytu, wykształcenia i leczenia. Zasądził od K. P. alimenty na rzecz małoletniej w wysokości po 600 zł miesięcznie.

W dacie wydania orzeczenia o alimentach od powodów koszty utrzymania małoletniej wynosiły ok. 600 zł miesięcznie. Ojciec małoletniej przebywał w areszcie śledczym. Nie łożył na utrzymanie małoletniej. Matka małoletniej nie pracowała, otrzymywała stypendium za odbywanie stażu i była na utrzymaniu rodziców.

Powodowie osiągali łączny dochód na poziomie ok. 5.400 zł miesięcznie. Powódka pracowała w szpitalu jako magazynier za miesięcznym wynagrodzeniem rzędu 1400zł netto. Powód prowadził działalność gospodarczą z miesięcznym średnim dochodem rzędu 4000zł. Powódka leczyła się kardiologicznie, po wypadku wymagała rehabilitacji kręgosłupa i przyjmowania leków. Powód leczył się z powodu nadciśnienia i dyskopatii. Posiadał samochód S. (...) z 2006 r. w kredycie oraz działkę rolną o pow. 1.280 m. Powodowie ponosili koszty utrzymania mieszkania, na które składały się: czynsz 371 zł, fundusz remontowy 52,36 zł, energia 100 zł, telewizja i (...) 118 zł, gaz 27 zł, telefon 110 zł, abonament TV 27 zł, pozostałe ponoszone miesięcznie koszty małżonków to wyżywienie 1.200 zł, odzież 100 zł oraz zobowiązania finansowe na kwotę rzędu 1.100 zł.

(dowód: - odpis wyroku tut. Sądu w sprawie o sygn. akt III RC 194/10 z 25.06.2010 r. – k. 7

- odpis postanowienia tut. Sądu z 4.11.2010 r. w sprawie o sygn. akt III RC 532/10 – k. 8

- odpis wyroku SO we Wrocławiu z 14.07.2014 r. w sprawie o sygn. akt XIII RC 3121/13 – k. 9

- dokumenty i przesłuchanie stron w aktach sprawy IIIRC 194/10)

Powódka obecnie pracuje w (...) Centrum (...) we W. jako magazynier. W październiku 2014r osiągnęła wynagrodzenie netto 1704,88zł, w listopadzie 2014 – 1517,07zł, w grudnia 2014r – 1642zł. Jednocześnie wypłata wynagrodzenia była każdorazowo pomniejszana o ratę na (...) w wysokości 126,31zł oraz o składkę na (...) – 66,60zł. W 2014 r. uzyskała dochód w wysokości 25.689,73 zł.

Powód prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) umowę na odpłatne świadczenie usług w zakresie wykonywania robót gospodarczych za wynagrodzeniem 4.044,38 zł netto miesięcznie. W 2013 r. uzyskał przychód w wysokości 65.344,20 zł ( dochód: 57.628,12zł), w 2014 r. – przychód 65953,92zł ( dochód: 57.356,36 zł.)

Powodowie cierpią na choroby przewlekłe wymagające stałego leczenia i rehabilitacji oraz dalszych procedur diagnostycznych. Powód ma problemy z kręgosłupem, cukrzycę, stwierdzono u niego zmiany zwyrodnieniowe. Powódka cierpi na choroby kręgosłupa, uskarża się na bóle głowy, leczy się kardiologicznie, choruje na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, refluks. Obecnie jest rehabilitowana z powodu uszkodzenia barku, z uwagi na powyższe od 20.04 2015r przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Koszty miesięcznego utrzymania powodów ( dwóch osób ) wynoszą ok. 3.800 zł i obejmują: wyżywienie 1.200 zł, koszty utrzymania mieszkania ok. 830 zł (w tym: czynsz 469,62 zł, energia 88,42 zł, gaz 30 zł, telewizja i (...) 88 zł, telefony ok.125 zł, podatek od nieruchomości 5,16 zł, abonament telewizyjny 23,70 zł), zobowiązania finansowe 712 zł, ubezpieczenie samochodu ok. 165 zł, odzież 100 zł, leczenie 300 zł, paliwo 500 zł.

(dowód: - zaświadczenia lekarskie z 28.01.2015 dot. M. P. (1) i E. P. – k. 10-11

- dokumentacja medyczna dot. powodów w postaci wyników diagnostycznych, kart pacjenta, kart porad specjalistycznych – k. 13-19

- zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z 26.01.2015 r. E. P. – k. 20

- umowa nr (...) zawartej ze SM (...) i aneks do tej umowy – k. 21-24

- 52 faktury wystawione na nazwisko powodów – k. 25-71

- rozliczenie zużycia zimnej i ciepłej wody z 11.02.2015 r. – k. 161

- przelewy z konta E. P. na konto SM tyt. opłat za mieszkanie, fundusz rentowy – k. 162-163

- decyzja Prezydenta W. dot. podatku od nieruchomości na nazwisko E. P. – k. 164

- umowa z (...) z 18.07.2014 r. na nazwisko E. P. – k. 165

- przelew z rachunku E. P. tyt. należności za telewizję kablową, abonament RTV, gaz, na rachunek banku (...) SA – k. 166-170, 172

- potwierdzenia dla wpłacającego z T. Sprzedaż zakres od grudnia 2014 do kwietnia 2015 – k. 171

- faktury z T-M. na nazwisko M. P. (1) oraz potwierdzenia przelewów z tego tytułu z konta E. P. – k. 173-180

- przelewy z konta E. P. na spłatę karty i kredytu do Banku (...) w W. – k. 181-183

- PIT-11 za 2014 r. na nazwisko E. P., PIT 28 za 2013 i 2014 na nazwisko M. P. (1) – k. 184-196

- potwierdzenie porozumienia w zakresie Dodatkowego Limitu Kredytowego z (...) Handlowy – k. 198

- inf. o składkach ubezpieczeniowych za posiadanie samochodu – k. 197

- potwierdzenia przelewów do ZUS z konta M. P. (1) – k 199-201

- karta informacyjna dotycząca M. P. (1) z 30 marca 2015 r. oraz zwolnienie lekarskie – k. 225-227

- informacja o przebytej rehabilitacji E. P. z listopada 2014 r. i zwolnienie (...) nr (...) – k. 228-230

- dokumentacja medyczna na nazwisko E. P., w tym wyniki badań, skierowania, karta informacyjna, pozostałe zwolnienia lekarskie – k. 231-234

- faktura za temblak z 4 maja 2015 r. – k. 235, 296

- faktury z aptek – k. 236-238, 299-300

- faktury za konsultacje z lekarskie E. P. z czerwca 2015 r. i zabiegi rehabilitacyjne E. P. z maja i czerwca 2015r. – k. 295, 297-298

- dokumentacja lekarska związana z rehabilitacją E. P. z maja i czerwca 2015 roku wraz z fakturami za konsultacje lekarskie tym zakresie – k. 301-311

- historia rachunku E. P. z Banku (...) za okres od stycznia do kwietnia 2015 - k. 239-240

- potwierdzenia 3 operacji w okresie od lutego do kwietnia 2004 roku przeprowadzonej z konta E. P. za abonament RTV 2015 roku – k. 241

- umowy za świadczenie usług telekomunikacyjnych za nazwisko M. P. (1) – k. 242-247

- faktura vat T-M. na nazwisko M. P. (1) z kwietnia 2015 r. na kwoty: 32,18 zł i 48,36 zł – k. 248-249

- przelew z konta E. P. na konto A. P. tytułem alimenty za K. P. z sierpnia 2014 r. na kwotę 500 zł – k. 250

- przelew z konta A. P. na konto E. P. tytułem zwrotu alimentów za córkę M. P. (2) z 18 sierpnia 2014 r. – k. 251

- przekazy pocztowe od K. P. na rzecz A. P. na kwoty po 200 zł z 16 września 2014 r. wraz ze zwrotem tej kwoty, przekaz pocztowy od K. P. na kwotę 688,50 na rzecz A. P. oraz zwrot tej kwoty do adresata z 8 września 2014 r. – k. 252-256

- przesłuchanie powodów, nagranie na płycie CD – k. 320)

Małoletnia pozwana zamieszkuje wraz z matką i dziadkami. Matka dokłada rodzicom do kosztów utrzymania mieszkania kwotę ok. 600 zł miesięcznie. Na miesięczny koszt utrzymania mieszkania składają się: czynsz – 890,35zł, energia elektryczna – 140zł, TV – 166,62zł, Internet – 45,90zł). Babcia małoletniej otrzymuje 1.130 zł miesięcznie tytułem emerytury, na swoje utrzymanie przeznacza kwotę ok. 600-700 zł miesięcznie. Prowadzi działalność gospodarczą, z której uzyskuje przychód ok. 3.000 zł miesięcznie. Dziadek małoletniej też jest emerytem, otrzymuje 1.800 zł miesięcznie. Dziadkowie pomagają matce w opiece nad córką, odprowadzają i odbierają ją ze szkoły, wspomagają w bieżących wydatkach na utrzymanie wnuczki i córki.

Dziewczynka uczęszcza do szkoły podstawowej. Na koszty jej miesięcznego utrzymania składają się: wyżywienie ok. 500 zł, odzież 100 zł, leczenie 50 zł, wydatki szkolne ok. 220 zł ( w tym opłaty za ubezpieczenie – 55zł/rok, (...) 30zł/rok, basen – 70zł/mc, opłaty klasowe ok. 100zł/rok, obiady ok. 76zł/mc, wyjścia 30zł/mc, przybory szkolne- 20zł/mc, opłaty za świetlicę ok. 5zł/mc), czyli łącznie ok. 870 zł miesięcznie.

Matka małoletniej pracuje w sklepie jako sprzedawca, za podstawowe wynagrodzenie 1650zł brutto. Średnie wynagrodzenie za IV,V,VI 2014r wyniosło 1535,72zł. W 2013 r. uzyskała dochód po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 8 648,91 zł. Otrzymuje alimenty na rzecz małoletniej z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie. Spłaca kredyt w wysokości 17.000 zł, rata wynosi 569,60 zł miesięcznie. Kredyt został zaciągnięty na remont pokojów małoletniej i jej matki.

Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne z wniosku małoletniej przeciwko dłużnikowi K. P.. W dniu 19.08.2014 r. zajęto wynagrodzenie dłużnika w firmie (...). Z wynagrodzenia pracodawca przekazał kwoty: 21,46 zł, 0,50 zł, 5,13 zł, 27,09 zł. Zaległość w sprawie wynosi 14.729,03 zł oraz odsetki.

Jak wynika z pisma komornika sądowego z dnia 3.08.2015 r. egzekucja w sprawie egzekucyjnej wierzyciela M. P. (2) przeciwko dłużnikowi K. P. jest bezskuteczna. Dłużnik nie wykazuje zainteresowania prowadzonym postępowaniem.

Małoletnia i jej rodzina nie utrzymuje kontaktu z ojcem dziewczynki ani z powodami.

(dowód: - PIT-37 za 2013 r. na nazwisko A. P. wraz z potwierdzeniem nadania do MF – k. 92-95

- PIT-11 za 2013 r. na nazwisko A. P. – k. 96-97

- decyzja Prezydenta Miasta W. z 26.02.2010 r. na nazwisko A. P. – k. 98

- zaświadczenie Prezydenta Miasta W. o zarejestrowaniu w PUP – k. 99

- indywidualna karta zasiłku z PUP – k. 100

- umowa o pracę na czas określony z 29.11.2013 r. z firmy (...) – k. 101

- zaświadczenie z firmy (...) – k. 102

- decyzja Prezydenta W. z 11.09.2014 r. dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego – k. 103

- zaświadczenie od komornika sądowego – k. 104-105

- inf. o wysokości czynszu na nazwisko R. R. – k. 106

- rozliczenie wody za maj-październik 2014 r. na nazwisko R. R. – k. 106-107

- potwierdzenie dla wpłacającego z T. Sprzedaż na nazwisko R. R. – k. 108

- potwierdzenie zapłaty za Internet w Dialog na nazwisko I. R. – k. 109

- 12 faktur ze sklepów – k. 110-118

- inf. o wyprawce ucznia klasy I ze szkoły podstawowej – k. 119

- inf. o wyprawce do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2014/2015 – k. 120

- certyfikat ubezpieczenia z A. na nazwisko M. P. (2) – k. 121

- zaświadczenie ze szkoły o kosztach związanych z nauką dziecka w szkole z 13.06.2014 – k. 122

- kserokopia umowy o kredyt gotówkowy z S. Bank z 30.05.2014 r. – k. 123

- umowa pożyczki z Bank (...) z 5.09.2014 r. na nazwisko A. P. – k. 124-126

- deklaracja przystąpienia do grupowego (...) na nazwisko A. P. – k. 127-130

- harmonogram spłat kredytu w Banku (...) – k. 131

- potwierdzenia zapłaty za obiady w szkole za małoletnią – k. 137-139

- faktury za zakupy – k. 141-143

- zasady odpłatności za basen w szkole – k. 144

- regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych – k. 145

- faktury za plastelinę, przybory oraz książki – k. 146-157

- fotografie – k. 268-280

- potwierdzenie zapłaty za obiady za maj 2015 r. – k. 281

- 3 faktury ze (...) Spółka z o.o. na nazwisko M. P. (2) – k. 282-283, 285

- faktura z (...) Spółka z o.o. na nazwisko M. P. (2) z maja 2015 r. – k. 284

- 6 faktur z aptek za okres marzec, maj, czerwiec 2015 r. – k. 286-290

- faktury vat z centrum gier i zabaw z czerwca 2015 r. – k. 291

- informacja komornika z 3 sierpnia 2015 r. - k. 323

- zeznania ś wiadków I. R. i R. R., nagranie na płycie CD – k. 320

- przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej, nagranie na płycie CD – k. 320)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo nie zasługiwało na uwzględnienie.

Okoliczności faktyczne niniejszej sprawy Sąd ustalił przede wszystkim na podstawie przesłuchania przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej, przesłuchania powodów, zeznań świadków, a ponadto na podstawie dołączonych przez strony dokumentów, które w świetle zasad doświadczenia życiowego uznał za wiarygodne i zasługujące na uwzględnienie. Przedstawicielka ustawowa małoletniej logicznie i rzeczowo dowodziła kosztów utrzymania małoletniej pozwanej powołując się na uzasadnione potrzeby dziewczynki wynikające z konieczności wyżywienia dziecka, jego edukacji, leczenia, czy odzieży. Matka dziewczynki wykazała przedstawionymi dokumentami w postaci faktur, rachunków, informacji ze szkoły, że wskazywane przez nią sumy są w pełni racjonalne i oparte na obowiązujących cenach rynkowych. Sąd uznał za zasadne zaciągnięcie kredytu na remont pokoju małoletniej, uznał bowiem, że dziecko uczące się winno mieć odpowiedni standard mieszkania i komfort gwarantujący wypoczynek, naukę i sen. Podkreślenia wymaga, że kwoty wskazywane przez matkę pozwanej nie objęły wypoczynku, rozrywek, czy też kosztów środków czystości i higieny. Trudno zatem uznać aby pozwana żyła ponad stan czy też oczekiwała wyższych nakładów na utrzymanie ponad te, które uzasadnione są stopą życiową najbliższych jej osób. Sąd dał co do zasady również wiarę powodom co do ich stanu zdrowia, szeroko udokumentowanego dowodami w postaci dokumentacji medycznej, jak również co do kosztów ich leczenia, utrzymania mieszkania czy zobowiązań finansowych. Twierdzenia te zostały poparte potwierdzeniami przelewów, licznymi fakturami czy dokumentacją bankową. Odmienne natomiast od powodów ocenił, podstawy istnienia ich obowiązku alimentacyjnego wobec wnuczki.

Powodowie wywodzili swoje roszczenie z treści art. 132 k.r.o., który stanowi, że obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Powoływali się ponadto na art. 133 § 1 k.r.o., zgodnie z którym rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania oraz na art. 138 k.r.o., zgodnie z którym, w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Ważne dla oceny zasadności powództwa jest ustalenie faktu zaistnienia zmiany stosunków.

Komentowane przepisy nawiązują do bezpośrednio poprzedzających je art. 129, 130 i 131 k.r.o., wskazując okoliczności powstania obowiązku alimentacyjnego osób zobowiązanych w dalszej kolejności. Dochodzi do tego w trzech przypadkach, a mianowicie, gdy osoby zobowiązanej w kolejności bliższej nie ma (bo np. nie żyje, zaginęła), kiedy osoba zobowiązana w bliższej kolejności, co prawda istnieje, jednakże nie jest w stanie świadczyć alimentów (bo np. z powodu złego stanu zdrowia nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów, ani nie ma majątku), lub gdy uzyskanie od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania "jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami" (tak komentarz A. M., D. H., L. A., O. A., S. T., S. A., Z. A. LEX 2010). Sąd Najwyższy wskazał, że obowiązek alimentacyjny dalszego krewnego istnieje nie tylko wtedy, gdy bliższy krewny nie ma możliwości wypełniania tego obowiązku, lecz może powstać także wtedy, gdy bliższy krewny mimo takich możliwości nie wywiązuje się ze swych obowiązków" (orzeczenie SN z dnia 14 maja 1962 r., 2 CR 167/62, OSNCP 1963, nr 4, poz. 91). Uzyskanie na czas alimentów można uznać za połączone z nadmiernymi trudnościami także wówczas, gdy dłużnik przebywający za granicą nie ma w kraju majątku, do którego można by skierować egzekucję. Jego obowiązek alimentacyjny nie wygasa, jednak powstaje obowiązek osób zobowiązanych do alimentacji względem uprawnionego w dalszej kolejności niż on (orzeczenie SN z dnia 22 listopada 1955 r., IV CO 36/55, PiP 1956, z. 56, s. (...)).

Powstanie względem dziecka obowiązku alimentacyjnego zobowiązanych w dalszej kolejności jego dziadków zależy od wykazania, że małoletni znajduje się w niedostatku. Ustawa nie definiuje pojęcia niedostatku. Uczynił to natomiast Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r. W pkt III uchwały wskazano, że „za znajdujące się w niedostatku należy zatem uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku. Jeśli chodzi o dzieci małoletnie, to nie muszą się one odwoływać do stanu niedostatku, gdyż jako osoby korzystające z prawa do uprzywilejowanego sposobu alimentowania mają prawo do alimentacji wynikającej z więzów pokrewieństwa" (tak komentarz A. M., D. H., L. A., O. A., S. T., S. A., Z. A. LEX 2010).

Sąd ustalił w pierwszej kolejności, że obciążony na mocy wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 14.07.2014 r. w sprawie XIII RC 3121/13 obowiązkiem alimentacyjnym w wysokości po 600 zł miesięcznie ojciec małoletniej K. P. z tego obowiązku nie wywiązuje się. Prowadzone zaś przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne jest bezskuteczne, co wynika z pisma komornika sądowego z dnia 3.08.2015 r. Wymieniony nie posiada żadnych składników majątkowych, do których egzekucja mogłaby zostać skierowana. W dniu 19.08.2014 r. zajęto wynagrodzenie dłużnika w firmie (...). Z wynagrodzenia pracodawca przekazał kwoty: 21,46 zł, 0,50 zł, 5,13 zł, 27,09 zł. Zaległość w sprawie wynosi 14.729,03 zł oraz odsetki. Tym samym od czasu ustalenia jego obowiązku alimentacyjnego ciężar utrzymania małoletniej spoczywa w głównej mierze na matce dziewczynki, która pobiera świadczenia alimentacyjne w wysokości po 500 zł miesięcznie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Matka małoletniej mimo pełnego wykorzystywania przez nią możliwości zarobkowych, nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić wszystkich usprawiedliwionych potrzeb córki. Jej miesięczny dochód tytułu wykonywanej przez nią pracy w charakterze sprzedawcy kształtuje się na poziomie ok. 1.300 zł netto miesięcznie. Jak zostało ustalone na zaspokojenie elementarnych potrzeb bieżących związanych z kosztami eksploatacyjnymi za mieszkanie, w którym wraz z małoletnią i rodzicami zamieszkuje, matka małoletniej wydatkuje około 600 zł miesięcznie. Spłaca ponadto kredyt, który zaciągnęła na remont swojego i małoletniej pokoju w wysokości 17.000 zł. Rata kredytu wynosi 600 zł miesięcznie. Usprawiedliwione potrzeby małoletniej powódki wynoszą zaś ok. 870 zł miesięcznie i obejmują: wyżywienie 500 zł, odzież 100 zł, leczenie 50 zł, wydatki szkolne 220 zł. W ocenie Sądu, zestawienie dochodów matki małoletniej z czynionymi przez nią wydatkami na bieżące utrzymanie własne i dziecka wskazuje, że mimo podejmowanych przez nią starań, nie jest ona w stanie zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki bez konieczności zaciągania przez nią zobowiązań finansowych. Sąd ocenił, że potrzeby małoletniej od czasu wydania poprzedniego orzeczenia w przedmiocie alimentów wzrosły. Wówczas koszty utrzymania małoletniej wynosiły ok. 600 zł miesięcznie. Ojciec małoletniej przebywał w areszcie śledczym. Matka małoletniej nie pracowała, otrzymywała stypendium, była na utrzymaniu rodziców. Obecnie dziewczynka uczęszcza do szkoły podstawowej, a podstawowe koszty jej utrzymania wynoszą, jak wskazano wyżej, ok. 870 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę dochody matki w wysokości ok. 1.300 zł – 1500zł miesięcznie netto oraz alimenty otrzymywane przez nią z funduszu alimentacyjnego, matka dziewczynki na bardzo skromne utrzymanie swoje i dziecka może przeznaczyć kwotę od 1800 do 2000 zł, przy wydatkach zdecydowanie przekraczających tę kwotę zł (870 zł koszty utrzymania dziecka, 600 zł koszty mieszkaniowe, 569.60 zł kredyt, wyżywienie własne, odzież, leczenie itp ). Jeżeli zsumujemy koszty mieszkaniowe przypadające na małoletnią tj. 300zł oraz pozostałe koszty jej utrzymania na poziomie 870zł, uzyskamy łączną sumę niezbędnych środków potrzebnych na opłacenie podstawowych potrzeb małoletniej tj. kwotę 1170zł. Uzyskiwana pomoc alimentacyjna w wysokości 500zł sprawia, że pozostałą kwotę 670zł musi zapewnić matka dziewczynki, która przy odpowiednio, zdaniem Sądu, wykorzystywanych możliwościach zawodowych (kwalifikacje sprzedawcy) i zobowiązaniach zaciągniętych dla poprawienia komfortu mieszkania, wypoczynku i edukacji małoletniej, nie jest w stanie podołać swemu obowiązkowi alimentacyjnemu wobec córki. Wspierana jest w bieżącej opiece i wychowaniu dziecka przez swoich rodziców, jednakże, zdaniem Sądu, opisana wyżej sytuacja sprawia, iż z całą pewnością można określić sytuację pozwanej jako niedostatek uzasadniający utrzymanie alimentowania ze strony dziadków ojczystych na wskazanym wcześniej poziomie.

Sąd analizował również sytuację majątkową powodów i porównywał z sytuacją z daty poprzedniego orzeczenia. Wówczas powodowie osiągali wynagrodzenie na poziomie ok. 5.400 zł miesięcznie. Powódka leczyła się kardiologicznie, po wypadku wymagała rehabilitacji kręgosłupa i przyjmowania leków. Powód prowadził działalność gospodarczą, zarabiał 4.000 zł miesięcznie. Leczył się z powodu nadciśnienia i dyskopatii. Ponosili koszty utrzymania mieszkania, na które składały się: czynsz 371 zł, fundusz remontowy 52,36 zł, energia 100 zł, telewizja i (...) 118 zł, gaz 27 zł, telefon 110 zł, abonament 27 zł, pozostałe koszty to wyżywienie 1.200 zł, odzież 100 zł. Ich zobowiązania finansowe opiewały na kwotę 1.090 zł. Obecnie koszty ich miesięcznego utrzymania wynoszą ok. 3.800 zł i obejmują: wyżywienie 1.200 zł, koszty utrzymania mieszkania ok. 830 zł (w tym: czynsz 469,62 zł, energia 88,42 zł, gaz 30 zł, telewizja i (...) 88 zł, telefony ok.125 zł, podatek od nieruchomości 5,16 zł, abonament telewizyjny 23,70 zł), zobowiązania finansowe 712 zł, ubezpieczenie samochodu ok. 165 zł, odzież 100 zł, leczenie 300 zł, paliwo 500 zł. Wzrosły zatem ich koszty eksploatacyjne o ok. 200 zł miesięcznie, koszty wyżywienia i odzieży pozostały na niezmienionym poziomie, natomiast zmniejszyły się kwoty wynikające z zobowiązań finansowych o ok. 400 zł. Wzrosły ponadto koszty leczenia powodów. Powodowie są osobami schorowanymi, cierpią na choroby przewlekłe wymagające stałego leczenia i rehabilitacji oraz dalszych procedur diagnostycznych. Powód ma problemy z kręgosłupem, stwierdzono u niego zmiany zwyrodnieniowe i cukrzycę. Powódka cierpi na choroby kręgosłupa, uskarża się na bóle głowy, leczy się kardiologicznie, choruje na przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, refluks, obecnie również rehabilituje uszkodzone mięśnie. W dacie wydania poprzedniego orzeczenia powód także prowadził działalność gospodarczą, miał samochód, który musiał ubezpieczyć i ponosił koszty paliwa. Te wydatki także pozostały na zbliżonym poziomie. Nie uległy znacznej zmianie również dochody uzyskiwane przez powodów. Powódka obecnie pracuje w (...) Centrum (...) we W. jako magazynier za nieco wyższym wynagrodzeniem ok. 1.600 zł netto miesięcznie. W 2014 r. uzyskała dochód w wysokości 25.689,73 zł. Powód nadal prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług ogólnobudowlanych, zawarł ze Spółdzielnią Mieszkaniową (...) umowę na odpłatne świadczenie usług w zakresie wykonywania robót gospodarczych za wynagrodzeniem 4.044,38 zł netto miesięcznie. W 2013 r. uzyskał przychód w wysokości 65.344,20 zł ( dochód: 57.628,12zł), w 2014 r. – przychód 65953,92zł ( dochód: 57.356,36 zł.)

Biorąc powyższe pod uwagę, w ocenie Sądu powodowie w niniejszej sprawie nie udowodnili, jakoby zaistniała zmiana okoliczności w rozumieniu art. 138 k.r.o.

W tej sytuacji Sąd uznał, że powodowie powinni być w dalszym ciągu obciążeni obowiązkiem alimentacyjnym, z którego nie wywiązuje się ich syn. Sąd wziął pod uwagę, że ojciec, oprócz tego, że nie partycypuje w żaden sposób w kosztach utrzymania małoletniej, od dłuższego czasu nie płaci alimentów, to nawet nie utrzymuje, podobnie z resztą jak powodowie, kontaktu z dzieckiem. Ciężar utrzymania małoletniej spoczywa w przeważającej części na jej matce, której pomagają w opiece nad dzieckiem jej rodzice, czyli dziadkowie macierzyści. Wobec powyższego powodowie, jako dziadkowie, powinni również partycypować w kosztach utrzymania małoletniej pozwanej, tym bardziej, że ich sytuacja finansowa pozwala im na uiszczanie alimentów na wnuczkę w dotychczasowej kwocie i alimentacja małoletniej przez dziadków jest zgodna z zasadami współżycia społecznego zatem nie zachodzi przypadek określony w art. 144 1krio. Biorąc pod uwagę dochody uzyskiwane przez powodów w kwocie 5.400 zł miesięcznie oraz sumy, które wydatkują na swoje miesięczne utrzymanie tj. ok. 3.800 zł, wskazać należy, że pozostaje im do dyspozycji kwota rzędu 1.600 zł miesięcznie, stać ich zatem na płacenie alimentów na małoletnią pozwaną w kwocie łącznej po 200 zł miesięcznie. Zarówno powódka może uiszczać zasądzone od niej 50zł jak i powód – 150zł. Powodowie nie mają nikogo na utrzymaniu i kwoty te nie będą stanowić nadmiernego obciążenia dla ich budżetu.

Powód i powódka wskazali podczas przesłuchania na rozprawie wprost, że nie chodzi o to, że nie są w stanie płacić alimentów w zasadzonej wysokości ale że to rodzice winni utrzymywać dziecko nie dziadkowie. I skoro ojciec dziecka nie przebywa już w Zakładzie Karnym to winien łożyć na utrzymanie córki. Co do zasady można zgodzić się z powodami, tyle, że skoro nikt nie jest w stanie wpłynąć na ojca pozwanej, by ten wywiązywał się z rodzicielskiego obowiązku, zgodnie z powołanymi prawnymi zasadami alimentacja rozciąga się na dalszych krewnych i tak dziadkowie macierzyści dobrowolnie realizują swe obowiązki zapewniając dziewczynce i jej matce mieszkanie, wspierając matkę w opiece i wychowywaniu wnuczki, częściowo pokrywając koszty ich bieżących potrzeb a na dziadkach ojczystych spoczywa uregulowany sądownie obowiązek alimentacyjny. W tym miejscu warto również podkreślić, iż wbrew twierdzeniom powódki, to obowiązek alimentacji przez krewnych wyprzedza, pomoc państwa w postaci świadczenia alimentacyjnego. Wsparcie państwa jest jedynie substytutem alimentacji, która zawsze spoczywa na rodzinie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd oddalił powództwa, o czym orzeczono jak w punkcie I i II sentencji wyroku.

W punkcie III i IV sentencji wyroku Sąd zasądził na podstawie art. 13 ustawy z 28 lipca 2005r o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od powodów na rzecz Skarbu Państwa kwoty 30 zł i 90 zł tytułem opłaty sądowej zaliczając na ich poczet uiszczoną opłatę.

W punkcie V I VI sentencji wyroku Sąd zasądził na podstawie art. 98 kpc w zw. z § 2 i §6, §7 ust.1 pkt 11. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r od powodów na rzecz małoletniej pozwanej kwoty 180 zł i 600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, mając na względzie nieskomplikowany charakter sprawy oraz nakład pracy pełnomocnika.

Z/

1. odpis uzasadnienia doręczyć pełnomocnikowi pozwanej

2. kal. 14 dni

19.10.2015r

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Damian Kotarski
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Kantczak-Makowska
Data wytworzenia informacji: