Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI C 705/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Wrocław Krzyki we Wrocławiu z 2014-04-15

Sygn. akt VI C 705/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 kwietnia 2014r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków Wydział VI Cywilny

w składzie: Przewodniczący: SSR Andrzej Michór

Protokolant: Bartosz Jakus

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014r. we W.

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w G.

przeciwko B. S.

o zapłatę

I.  zasądza od pozwanej B. S. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 454,27 zł (czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy) wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwot:

-63,99 zł (sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) od dnia 1 lipca 2010r. do dnia zapłaty,

-92,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote) od dnia 1 sierpnia 2010r. do dnia zapłaty,

-56,95 zł (pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 1 września 2010r. do dnia zapłaty,

-239,55 zł (dwieście trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) od dnia 30 października 2010r. do dnia zapłaty,

-1,78 zł (jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy) od dnia 7 lutego 2012r. do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od pozwanej B. S. na rzecz strony powodowej (...) S.A. z siedzibą w G. kwotę 204,30 zł (dwieście cztery złote trzydzieści groszy) tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt VI C 705/12

UZASADNIENIE

Strona powodowa (...) S.A. w G. wniosła o zasądzenie od pozwanych B. S. i K. S. solidarnie na swoją rzecz kwoty 502,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi: od kwoty 48,99 zł od dnia 1.07.2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 108 zł od dnia 1.08.2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 103,99 zł od dnia 1.09.2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 239,55 zł od dnia 30.10.2010 r. do dnia zapłaty i od kwoty 1,78 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty. Nadto wniosła o zasądzenie kosztów procesu wedle norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu strona powodowa wskazała, że pozwani zawarli z powodem w dniu 30.08.2006 r umowę o świadczenie usługi radia i telewizji kablowej. Następnie strony zawarły umowę nr (...) o świadczenie usług (Internetu. Z kolei w dniu 17.03.2009r. strony zawarły aneks na zasadach promocji: „Internet 2009: lnternet+ z K. na 24 miesiące/STOP”. Pozwani na mocy § 2 ust. 1 Regulaminu (...) uzyskali rabaty w opłacie za zamówione usługi. Za świadczone usługi pozwani byli zobowiązani do terminowego dokonywania opłat miesięcznych w wysokości wynikającej każdorazowo z faktur. Mimo świadczenia usług zgodnie z umową przez powoda, pozwany zaprzestał regularnego płacenia należności z faktur. Z powodu zaległości w płatnościach powód pismem z dnia 07.09.2010 r. wypowiedział umowę o świadczenia usług. Za zerwanie umowy w okresie trwania promocji zgodnie z § 2 ust. 9 i związku z § 2 ust. 6 Regulaminu promocji – pozwany został obciążony kwotą 239,55 zł wyliczoną proporcjonalnie do okresu od zawarcia umowy do jej rozwiązania – notą księgowa Nr (...). Z powodu nieterminowej spłaty należności, powód wystawił notę odsetkową nr (...), która jest dochodzona powództwem. Z faktury VAT nr (...) opiewającej na kwotę 103,99 zł powód dochodzi pomniejszonej należności w wysokości 48,99 zł.

Pozwani w sprzeciwie od nakazu zapłaty (k. 33-36) wnieśli o oddalenie powództwa w całości, jak również o zasądzenie kosztów procesu wedle norm przepisanych. W uzasadnieniu wskazali, że umowa z 17.03.2009 r. (aneks) ze stroną powodową została zawarta pod wpływem błędu, w który pozwanych wprowadził pracownik firmy. Faktycznie umowa została zawarta telefonicznie dwa tygodnie wcześniej. Do zawarcia aneksu po wcześniejszym rozwiązaniu umowy nakłonił ich pracowni strony powodowej droga telefoniczną nie informując o zasadach promocji oraz o fakcie, że usługi (...) i internetu łączą się ze sobą. Nie zostali poinformowani, że jednocześnie przedłużona zostaje umowa na usługę (...). Dopiero po upływie około 2 tygodni pozwana otrzymała informację telefoniczną, że wysłano do niej umowę listem, którą ma niezwłocznie podpisać i odesłać, a gdy tego nie uczyni, to zostanie pozbawiona dostępu usług, na co nie mogła sobie pozwolić. Pozwana podniosłą, ze nie przedstawiono jej faktycznych warunków umowy. Pozwana w dniu 30.04.2010 r. umowę o świadczenie usług (...), opłacała systematycznie faktury za internet, który został jej odłączony dnia 17.08.2010 r. bez żadnego wcześniejszego uprzedzenia.

Strona powodowa w piśmie z 12.11.2012 r. (k. 48-49) podtrzymała swoje żądanie. Strona powodowa podniosła, że w dniu 17.03.2009 r. strony zawarły aneks do wcześniej zawartych umów na zasadach promocji: „Internet 2009: lnternet+ z Komfortem na 24 miesiące/STOP”. Pozwani na mocy § 2 ust. 1 Regulaminu (...) uzyskali rabaty w opłacie za zamówione usługi. Strona pozwana podpisując aneks do umowy na zasadach powyższej promocji zaakceptowała treść umowy jak stanowiących jej część składową załączników tj. regulaminu promocji i regulaminów świadczenia usług oraz cenników. Przedmiotowy regulamin promocji wyraźnie dotyczy łącznego świadczenia usługi internetu jak i radia i telewizji kablowej. Pozwani mieli możliwość zapoznania się z treścią umowy i regulaminów promocji. Ponadto strona pozwana w sprzeciwie przyznaje, iż została poinformowana przez przedstawiciela powoda o cenie usług (...) jak i radia i telewizji kablowej, twierdzenia pozwanej o zawarciu umowy na internet oraz radio i telewizję kablową pod wpływem błędu nie zasługują na uwzględnienie. Pismem z dnia 30.04.201 Or. strona pozwana w sposób niezgodny z § 10 ust. 1 regulaminów świadczenia usług wiążących strony, nieskutecznie próbowała rozwiązać umowę z powodem za pomocą faxu. Wadliwość złożonego oświadczenia wynikała z tego, iż zostało przesłane przez pozwaną fax’em co nie odpowiada formie pisemnej wymaganej przez § 10 ust. 1 regulaminów świadczenia usług. Strona pozwana składając podpis na umowie i aneksie potwierdziła fakt otrzymania regulaminów świadczenia usług jak i cenników świadczenia usług a także fakt zapoznania się z ich treścią. Szczegóły przyjętej oferty promocyjnej są zawarte w regulaminie promocji również podpisanym przez stronę pozwaną.

Strona powodowa pismem z dnia 25.06.2013 r. (k. 84-87) cofnęła powództwo w stosunku do pozwanego K. S. (k. 84). W piśmie strona powodowa wskazała m.in., że roszczenia pozwu obejmują należność w kwocie 239,55 zł naliczoną notą księgową (...) tytułem zwrotu równowartości udzielonych rabatów. Podstawą dochodzenia tejże należności jest § 2 ust. 9 w związku z § 2 ust. 6 regulaminu oraz art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. Kwota 239,55 zł dochodzona notą KZP/MMP/00000346/0910 została wyliczona następująco: 999x182/759 = 239.55 zł.

Postanowieniem z 4.02.2014 r,. umorzono postępowanie w stosunku do pozwanego K. S. (k. 145).

Pozwana w piśmie z 6.02.2014 r. (k. 146) wyjaśniła, że aneks do umowy, który podpisałam w dniu 17.03.2009 r. postawił ją w sytuacji bez w razie braku odesłania podpisanej umowy zostanie obciążona kara, gdyż umowa została prawnie zawarta w dniu 02-03-2009 o godz. l7:27 podczas rozmowy telefonicznej. Podczas rozmowy telefonicznej przedstawiono jej jedyni ofertę na internet i nie było mowy, że usługi łączą się ze sobą. Nie zapoznała się z regulaminem. W regulaminie nie ma mowy o nieskuteczności rozwiązania umowy faxem.

Strona powodowa w piśmie z 21.02.2014 r. (k. 152) podtrzymała swoje stanowisko.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

B. S. i K. S. dnia 30.08.2006 r. zawarli ze stroną powodową (...) S.A. w G. umowę abonencką o świadczenie usług radia i telewizji kablowej w pakiecie komfort. Abonament ustalono na 44,99 zł miesięcznie.

(dowód: umowa z 30.08.2006 r. k. 11-12)

Dnia 14.05.2008 r. B. S. zawarła ze stroną powodową umowę nr (...). Na umowie pozwana potwierdziła, że otrzymała i zapoznała się z ofertą usług operatora oraz z regulaminem świadczenia usługi telefonicznej przez powoda, jak również że otrzymała i zapoznała się z ofertą usług operatora oraz z regulaminem świadczenia usługi radia i telewizji kablowej oraz multimedia internet przez powoda i zawiera umowę o odpłatne korzystanie z usługi zgodnie z określonym pakietem. Oświadczeniem z tego samego dnia pozwana potwierdziła włączenie powyższych usług dodatkowych.

(dowód: umowa z 14.05.2008 r. k. 13-14,

zlecenie k. 15)

Dnia 17.03.2009 r. K. S. i B. S. zawarli ze stroną powodową aneks do umowy nr (...). Zawarcie umowy poprzedzone było przedstawieniem telefonicznie oferty. Pozwana otrzymała aneks, który przeczytała przed podpisaniem. Na umowie pozwani potwierdzili, że otrzymali i zapoznali się z ofertą usług operatora oraz z regulaminem świadczenia usługi telefonicznej przez powoda, jak również że otrzymali i zapoznali się z ofertą usług operatora oraz z regulaminem świadczenia usługi radia i telewizji kablowej oraz multimedia internet przez powoda i zawiera umowę o odpłatne korzystanie z usługi zgodnie z określonym pakietem. Szczegóły przyjętej oferty promocyjnej są zawarte w regulaminie promocji podpisanym przez stronę pozwaną.

(dowód: aneks do umowy nr (...) z 17.03.2009 r. k. 16-18,

zeznania pozwanej e-protokół z 4.02.2014 r., k. 143)

Dnia 30.04.2010 r. pozwana B. S. sporządziła pismo kierowane do strony pozwanej, w którym jako osoby sporządzające pismo wskazała także pozwanego K. S.. W piśmie oświadczyła, że rozwiązuje umowę o świadczenie usług (...). Pisma tego nie doręczyła jednak stronie pozwanej, lecz jedynie przesłała faksem, co było sprzeczne z § 10 ust. 1 regulaminu świadczenia usług (...), którzy przewiduje dla takiego oświadczenia formę pisemną. Uznała, że skutecznie rozwiązała tę umowę i w konsekwencji opłacała jedynie część należności objętych rachunkami.

(dowód: pismo pozwanej z 30.04.2010 r. k. 37,

regulamin świadczenia usług (...) k. 52,

zeznania pozwanej e-protokół z 4.02.2014 r., k. 143)

Strona powodowa zaprzestała świadczenia usług na rzecz pozwanej z dniem 18.08.2010 r.

(dowód: pismo pozwanej z 14.06.2011 r. k. 38,

zeznania pozwanej e-protokół z 4.02.2014 r., k. 143)

Strona powodowa w oparciu o umowę, z uwzględnieniem regulaminu świadczenia usług (...) oraz internetu, wystawiła m.in. następujące faktury:

1. faktura VAT nr (...) z 30.06.2010 r., termin płatności 30.06.2010 r.: okres rozliczeniowy 1.06.2010 r. – 30.06.2010 r. - usługi (...)- 59,80 zł netto plus 7% VAT i multimedia-Internet: 32,79 zł netto plus 22% VAT, razem: 103,99 zł brutto; nadto w fakturze obciążono pozwanych notą odsetkową nr (...) na kwotę 1 zł;

2. faktura VAT nr (...) z 3.07.2010 r., termin płatności 31.07.2010 r.: okres rozliczeniowy 1.06.2010 r. – 30.06.2010 r. – multimedia internet – 3,28 zł netto plus 22% VAT; okres rozliczeniowy 1.07.2010 r. – 31.07.2010 r: usługi (...)- 59,80 zł netto plus 7% VAT i multimedia-Internet: 32,79 zł netto plus 22% VAT, razem: 108 zł brutto;

3. faktura VAT nr (...) z 3.08.2010 r., termin płatności 31.08.2010 r.: okres rozliczeniowy 1.08.2010 r. – 31.08.2010 r. usługi (...)- 59,80 zł netto plus 7% VAT i multimedia-Internet: 32,79 zł netto plus 22% VAT, razem: 103,99 zł brutto.

Nadto strona powodowa wystawiła pozwanej B. S. notę księgową z dnia 30.09.2010 r. na kwotę 239,55 zł tytułem kary umownej za „zerwanie promocji P_ (...)/(A) „Internet+z komfortem na 24 miesiące/STOP” [do 06.09]”. Termin płatności oznaczono na 29.10.2010 r.

Dnia 2.08.2010 r. strona powodowa sporządziła notę odsetkową na kwotę 1,78 zł. z tytułu opóźnienia w płatności faktury (...) od kwoty 127,99 zł za okres 30.04.2010 r. – 17.06.2010 r. Termin płatności noty określono na 31.08.2010 r.

(dowód: faktury VAT k. 19-21,

nota księgowa z 30.09l.2010 r.

nota odsetkowa z 2.08.2010 r. k. 23,

regulaminy świadczenia usług k. 52-53, 89-103,

cennik k. 88)

Z tytułu faktury VAT nr (...) z 30.06.2010 r. pozwana wpłaciła stronie powodowej kwotę 40 zł. Dnia 2.08.2010 r. pozwana dokonała wpłaty 16 zł w placówce E. (...). W tytule wpłaty wskazała fakturę VAT nr (...). Strona powodowa zaliczyła te wpłatę na poczet wcześniejszego zobowiązania z tego samego stosunku prawnego, tj. faktury VAT nr (...) z 30.06.2010 r. Tym samym do zapłaty z tytułu faktury VAT nr (...) z 30.06.2010 r. pozostała kwota 48,99 zł, zaś z tytułu faktury VAT nr (...) z 3.07.2010 r. – kwota 108 zł. Z tytułu faktury VAT nr (...) z 3.08.2010 r., z uwzględnieniem zaprzestania świadczenia przez stronę powodową świadczenia usług z dniem 18.08.2010 r., powódka winna uiścić kwotę 56,95 zł. Pozwana nie zapłaciła nadto żadnej części z należności objętych notą odsetkową oraz notą księgową. Należności za wcześniejsze okresy, począwszy od zawarcia umowy, pozwana regulowała.

(dowód: dowody wpłaty k. 133-140,

pismo pozwanej z 14.06.2011 r. k. 38,

zeznania pozwanej e-protokół z 4.02.2014 r., k. 143)

Powódka złożyła reklamację podnosząc, że dnia 30.04.2010 r. rozwiązała umowę łączącą ją ze stroną powodową, jak również nie zgadzając się z naliczeniem kary umownej za zerwanie umowy. Strona powodowa w piśmie z dnia 3.09.2010 r. nie uwzględniła reklamacji powódki.

(dowód: reklamacja k. 141,

pismo strony powodowej z 3.09.2010 r. k. 51)

Dnia 7.09.2010 r. strona powodowa sporządziła kierowane do pozwanych pismo rozwiązujące umowę z dniem 30.09.2010 r. bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednocześnie wezwała pozwanych do dokonania zaległych wpłat. W piśmie strona powodowa wskazała, ze w przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań, oświadczenie nie będzie skutkować rozwiązaniem umowy, a usługi zostaną niezwłocznie przywrócone.

(dowód: pismo strony powodowej z 7.09.2010 r. k. 24)

Dnia 1.06.2011 r. strona powodowa sporządziła kierowane do pozwanych wezwanie do zapłaty na łączną kwotę 502,31 zł. Wezwanie doręczono pozwanej dnia 6.06.2011 r.

(dowód: wezwanie do zapłaty z 1.06.2011 r. k. 25 wraz z dowodem doręczenia k. 26)

Pozwana B. S. pismem z dnia 14.06.2011 r. odmówiła spełnienia żądań strony powodowej. Wskazała, że rozwiązała umowę dnia 30.04.2010 r.

(dowód: pismo pozwanej z 14.06.2011 r. k. 38)

Strona powodowa w piśmie z dnia 11.07.2011 r. nie uwzględniła reklamacji powódki.

(dowód: pismo strony powodowej z 11.07.2011 r. k. 50)

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na obiektywnych dowodach w postaci powołanych wyżej dokumentów a nadto – co do zasady - na zeznanych powódki, które są logiczne, spójne oraz korespondujące z pozostałym materiałem dowodowym zebranych w sprawie. W istocie spór między stronami w znacznej części miał charakter sporu co do prawa.

W pierwszym rzędzie należy zauważyć, że pismo pozwanej z dnia 30.04.2010 r. nie doprowadziło do rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony. Pozwana nie zachowała bowiem formy pisemnej wymaganej regulaminem świadczenia usług (...). Niezależnie od powyższego nie wykazała, kiedy wysłała rzeczywiście faks do strony powodowej. Przedłożony przez nią raport transmisji danych datowany jest bowiem na 25.03.2012 r. (k. 37). Okoliczność ta – ze wskazanych wyżej przyczyn – nie ma jednak znaczenia dla rozpoznania sprawy.

Strona powodowa trafnie podniosła, że podpisy pozwanej na umowie i aneksie jednoznacznie potwierdzają przyjęcie przez nią zobowiązania z zawartej umowy świadczenia usług, której to nieodłączną częścią są regulaminy świadczenia usług i cenniki. Umowa na nowych warunkach została skutecznie zawarta i wywołała skutki prawne dla pozwanej. Pozwana nie wykazała przy tym, aby nie dostarczono jej powyższych dokumentów. Trafnie strona powodowa zwraca także uwagę na fakt, że pozwana w sprzeciwie przyznaje, iż została poinformowana przez przedstawiciela powoda o cenie usług (...) jak i radia i telewizji kablowej, więc twierdzenia pozwanej o zawarciu umowy na internet oraz radio i telewizję kablową pod wpływem błędu nie zasługują na uwzględnienie. Sama pozwana w sprzeciwie wskazała, że podpisała umowę, ponieważ nie mogła sobie pozwolić na odłączenie usług. Nie sposób nie zwrócić uwagi na fakt, że pozwana stosunkowo długo, przez ponad rok, płaciła całość należności za usługi, co kłóci się z podnoszonym przez nią błędem związanym z zawarciem umowy. Wykazanie owego błędu obciążało przy tym na mocy art. 6 k.c. pozwaną, która jednak podnoszonej przez siebie okoliczności nie udowodniła. W szczególności nie wnioskowała o przeprowadzenie dowodu z nagrania z rozmowy, która poprzedzała zawarcie aneksu z 17.03.2009 r.

Opłaty naliczone przez stronę powodową zgodne są przy tym z regulaminami oraz cennikami. Strona powodowa uwzględniła przy tym wpłatę dokonaną przez powódkę w kwocie 16 zł dokonując jej zaliczenia nie na poczet faktury VAT nr (...) z 3.07.2010 r., lecz faktury wcześniejszej - nr (...) z 30.06.2010 r. W konsekwencji z tytułu tej faktury do zapłaty pozostałą kwota 48,99 zł, zaś z tytułu faktury VAT nr (...) z 3.07.2010 r. – kwota 108 zł. W tym miejscu należy przy tym zauważyć, że stosownie do art. 451 § 1 k.c. dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne. Z możliwości tej skorzystał zatem powód.

Strona powodowa nie uwzględniła jednak zaprzestania świadczenia usług z dniem 18.08.2010 r., co powinno skutkować stosunkowym zmniejszeniem należności za miesiąc sierpień 2010 r. do kwoty 56,95 zł (3,35 zł za dzień za okres od dnia 1.08 do dnia 17.08.2010 r.).

Roszczenia pozwu obejmują także należność w kwocie 239,55 zł naliczoną notą księgową (...) tytułem zwrotu równowartości udzielonych rabatów. Podstawą dochodzenia tejże należności jest § 2 ust. 9 w związku z § 2 ust. 6 powyższego regulaminu oraz art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn.zm.). Kwota 239,55 zł dochodzona notą KZP/MMP/00000346/0910 została wyliczona następująco: 999x182/759 = 239.55 zł.

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pr.t. w brzmieniu na datę zawarcia umowy wiążącej strony, świadczenie usług telekomunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wedle art. 56 ust. 2 Pr.t. z zastrzeżeniem ust. 5, umowę o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do publicznej sieci telekomunikacyjnej, zawiera się w formie pisemnej. W myśl art. 56 ust. 5 Pr.t. przepisu ust. 2 nie stosuje się do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawieranych poprzez dokonanie czynności faktycznych obejmujących w szczególności umowy o świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatu publicznego lub przez wybranie numeru dostępu do sieci dostawcy usług. Stosownie od art. 57 ust. 6 Pr. t. w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w tym o zapewnienie przyłączenia do sieci, związanego z ulgą przyznaną abonentowi, roszczenie z tytułu jednostronnego rozwiązania umowy przez abonenta lub przez dostawcę usług z winy abonenta przed upływem terminu ustalonego w umowie nie może przekroczyć określonej w umowie równowartości ulgi przyznanej abonentowi.

Orzeczenie w przedmiocie odsetek uzasadnia unormowanie art. 481 § 1 k.c. Zgodnie bowiem z tym przepisem jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Z uwagi na powyższe należało zasądzić od pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 455,27 zł wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od kwoty 48,99 zł od dnia 1.07.2010 r, od kwoty 108 zł – od dnia 1.08.2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 56,95 zł od dnia 1 września 2010 r. do dnia zapłaty, od kwoty 239,55 zł od dnia 30.10.2010 r. do dnia zapłaty i od kwoty 1,78 zł od dnia 7.02.2012 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalając.

Stosownie do art. 98 § 1 k.p.c. strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Wedle art. 98 § 3 k.p.c. do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Wedle art. 100 zd. 1 k.p.c. w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Tymczasem strona powodowa sprawę wygrała w 90%. Poniosła koszty opłaty sądowej w kwocie 30 zł (art. 28 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, t.j. z 2010 r., Dz.U. Nr 90, poz. 594 z późn.zm.), opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł i koszty zastępstwa prawnego w wysokości 180 zł (§ 6 pkt 2 rozporządzenia MS z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, t.j. z 2013 r., poz. 490). Pozwana winna zatem zostać obciążona kosztami procesu w łącznej wysokości 204,30 zł.

Mając powyższe na względzie, na mocy powołanych przepisów prawa należało orzec jak w sentencji wyroku.

Sygn. akt VI C 705/12

Zarządzenie

1. odnotować,

2. odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć stronie powodowej do rąk pełnomocnika,

3. kal. 14 dni.

W., dnia 30.04.2014 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Całka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Data wytworzenia informacji: